Cursusomschrijving

Permanente Educatie Financieel Recht

Inhoud

In het PE programma financieel recht worden behandeld actuele en/of nieuwe:

 • rapporten en toelichtingen van international standard boards (waaronder BIS, ECB, ESMA, EBA , EIOPA en IAIS en de door hen uitgebrachte regelingen en richtsnoeren);
 • richtlijnen, wetgeving, lagere (Europese) regelgeving/ verordeningen en beleid en standpunten van de toezichthouders;
 • jurisprudentie (publiekrechtelijk en civielrechtelijk – ook van KiFID);
 • onderzoeksresultaten inspelend op relevante Europese of Nationale actualiteiten (waarbij (nieuwe) wetenschappelijke inzichten op juridisch-, economisch- en psychologisch terrein (denk bijvoorbeeld aan recente organisatie en gedragswetenschappelijke inzichten) toegankelijk en beschikbaar worden gemaakt voor een niet-wetenschapper).

De financieel recht vraagstukken worden toegespitst op financiële ondernemingen waaronder:

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Beleggingsondernemingen
 • Beleggingsinstellingen

Deelnemers aan PE financieel recht kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere PE modules financieel recht, afhankelijk van hun aandachtsgebied(en) en belangstelling. De bedoeling is dat zij voor hun aandachtsgebied up-to-date zijn en blijven.

Docenten

De PE staat of valt met het niveau van de docenten. De PE modules zouden meer moeten betreffen dan ‘bij partij X kijken we zo naar PARP’ en vooral op algemene lijnen moeten ingaan op ontwikkelingen en toepassingen. Uiteraard kunnen daarbij voorbeelden aangedragen worden (good and bad practices), maar dit zou niet moeten afdoen aan de basis die eronder ligt en die gevonden kan worden in de primaire bronnen en literatuur.  Het doel van het volgen van een PE module financieel recht is dan ook vooral dat de deelnemer op de hoogte is van de laatste stand van zaken en waar hij die kan vinden. Dat een deelnemer ook nog op gedachten wordt gebracht hoe e.e.a. ook geregeld kan worden, bijvoorbeeld hoe het gaat bij een andere onderneming, is daarbij mooi meegenomen. 

Een kerndocent kan voor een onderdeel van de module een gastdocent verzoeken een bijdrage te leveren.

Toetsing

Een deelnemer ontvangt extra PE punten na het maken van een opdracht met goed gevolg. Deze opdracht maakt hij na het volgen van de bijeenkomst op basis van de inhoud van de bijeenkomst. Het maken van een opdracht is dus geen verplichting maar wel een optie voor een deelnemer om in aanmerking te komen voor extra PE punten; dat kan ook van belang zijn als hij is ingeschreven in het DSI register Compliance Professional.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat

Een UvA certificaat wordt uitgereikt aan een deelnemer op basis van aanwezigheid en actieve deelname aan de bijeenkomst. Als wordt gekozen voor de optie met opdracht, wordt op het certificaat de opdracht en de beoordeling hiervan vermeld.

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:

 • bijeenkomst van een halve dag (13.00 – 17.30 uur);
 • handleiding/ leeswijzer waarin opgenomen doelgroep, leerdoelen, opbrengst en inhoud van de PE module en de onderwerpen, regelingen, onderzoeken of andere stukken die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen;
 • docent;
 • interactie;
 • optioneel: toetsing en beoordeling.

PE-punten

Met de registertitel laat je zien dat je zelfstandig je weg weet te vinden in het financieel recht. Veranderingen volgen elkaar snel op – vandaar Permanente Educatie (PE) om te voorkomen dat de registertitel in de tijd steeds minder waard wordt.

De PE eis gaat in direct na het behalen van het mondeling examen en geldt voor alle  gecertificeerde financieel recht deskundigen (Certified Specialists Financial Law)

Over de PE worden we steeds geadviseerd door onze uitgebreide adviesraad waarin zijn vertegenwoordigd de marktpartijen, brancheorganisaties, rechterlijke macht, DSI, Ministerie van Financiën en de toezichthouders. Zie ook http://abv.uva.nl/over-abv/adviesraad/adviesraad.html

Aantonen permanent actueel

De (permanente) deskundigheid wordt inzichtelijk en aantoonbaar gemaakt door een UvA certificaat. U ontvangt dit na het succesvol afronden van een PE module. Op het certificaat staan de opbrengst en inhoud van het desbetreffende PE programma en de beoordeling (optioneel) vermeld. Van sleutelfunctionarissen, waaronder financieel recht deskundigen, wordt verwacht dat zij hun vak bijhouden. Het regelmatig volgen van PE hoort daarbij. Op deze site van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen zal men dan ook een overzicht aantreffen van PE modules die worden resp. (in voorgaande jaren) zijn aangeboden. Jaarlijks wordt per module tenminste één bijeenkomst georganiseerd.

Om permanent actueel te zijn is 16 uur studie per jaar een must. Die kan je behalen door het volgen van 2 PE programma’s inclusief toetsing. Een PE module financieel recht (exclusief toetsing) levert op 6 PE punten (1 PE punt = 1 studie-uur). Deze 6 studie-uren zijn als volgt opgebouwd:

 • 2 uur voorbereiding op de bijeenkomst door het doornemen van de stukken die in de handleiding worden vermeld; en
 • 4 uur actieve deelname aan de bijeenkomst.

Een PE module financieel recht inclusief toetsing levert 2 extra punten op dus in totaal 8 PE punten.

Permanent actueel ofwel 16 uur studie per jaar kan ook worden aangetoond door het volgen van 1 PE programma (met of zonder toetsing) gecombineerd met:

 • het schrijven van een artikel in een tijdschrift op het terrein van financieel recht; en/of
 • het schrijven van een (beleids) document ten behoeve van de eigen organisatie over een financieel rechtvraagstuk dat beoordeeld wordt door de kerndocent op inhoud, relevantie, consistentie, diepgang en begrijpelijkheid; en/of
 • het volgen van een seminar of congres (maximaal 4 punten per jaar).

De doceer- resp. schrijfactiviteiten worden slechts in ogenschouw genomen door de kerndocent van het PE financieel recht stelsel voor zover daaraan een educatief aspect zit voor de deelnemer aan het PE stelsel die zelf doceert of schrijft en de deelnemer ook zelf tenminste 1 PE programma met succes heeft gevolgd.

Aan de financieel recht deskundigen bieden wij elk jaar gratis een als hierboven genoemd seminar of congres aan. Het eerstvolgende congres zal in het najaar 2017 of voorjaar 2018 worden georganiseerd over de Herziening van de Wft. Het is de bedoeling dit congres te organiseren samen met NVB en het ministerie van Financiën.

Kosten

De prijs bedraagt EUR 400,- per PE module. Deze prijs is inclusief locatie, koffie en thee en netwerk borrel en hapjes op de campus van de UvA of bij een deelnemende organisatie in Amsterdam of Utrecht. Deze prijs is inclusief handleiding, naslagwerk in de vorm van PowerPoint presentatie en docent, maar exclusief kosten van toetsing en beoordeling die optioneel worden aangeboden van additioneel EUR 100,- per PE module. Er is geen BTW verschuldigd.

Aantal deelnemers per bijeenkomst

Om interactie te bevorderen willen wij kleine klasjes van gemiddeld 15 deelnemers per bijeenkomst (minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers).

DSI-register

Deze PE modules zijn van belang voor het DSI register Compliance Professional, omdat deze PE financieel recht wordt ingezet om te voldoen aan de eisen om ingeschreven te worden en te blijven voor het DSI register Compliance Professional.

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

22 augustus 2017