Cursusbeschrijving

Zorgplicht financiële dienstverlening

 

 

Uw cliënt heeft een klacht over de financiële dienstverlening van zijn bank, beleggingsonderneming, verzekeraar of tussenpersoon. Is er sprake van schending van een zorgplicht en zo ja hoe groot is dan de schade die uw cliënt lijdt? Om op deze vragen een antwoord te geven bieden wij een actueel overzicht van zorgplichten in Nederland en zorgplichtjurisprudentie om na te gaan onder welke omstandigheden zorgplichten worden geschonden en hoeveel als gevolg daarvan de schade bedraagt en wie daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Met dit programma is uw zorgplichtkennis weer up-to-date. Het programma is ook bestemd voor diegene die werkzaam is bij een financieel dienstverlener en betrokken is bij de klachtenbehandeling en voor diegene die betrokken is bij de geschillenbeslechting. 

De onderwerpen

 • de uitwerkingen van de zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft);
 • de interpretaties van de toezichthouder van zorgplichtnormen (leidraden van de AFM  en haar boetebesluiten) en zelfregulering;
 • de ontwikkelingen in de zorgplicht BW en jurisprudentie zorgplichtarresten Hoge Raad; en
 • de uitspraken en adviezen van geschilleninstanties waaronder KiFID.

Inhoud

 • uitwerking zorgplicht Wft en BW bij beleggingsdienstverlening (execution only, beleggingsadvies, vermogensbeheer) en bij financiële dienstverlening (in betaal- en spaarproducten, leningen, hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen); 
 • visies op zorgplicht;
 • (Europese) tendensen in zorgplicht;
 • passend adviseren, klantprofiel en beleggersrisicoprofiel: uitwerkingen en achtergrond;
 • adequate en begrijpelijke informatie: uitwerkingen en achtergrond;
 • uitwerkingen eigen verantwoordelijkheid consument in de Wft en BW;
 • (nieuwe) vormen van dienstverlening en zorgplichten;
 • bijzondere zorgplicht: onder welke voorwaarden?;
 • berekening schade als gevolg van het niet nakomen zorgplicht(en);
 • verantwoordelijkheidsverdeling tussen aanbieder en bemiddelaar in het verstrekken van informatie en adviezen voor de Wft en BW;
 • verantwoordelijkheidsverdeling tussen beleggingsondernemingen in de beleggingsdienstverlening voor de Wft en BW;
 • doorlopende zorgplichten;
 • aantastbaarheid van rechtshandelingen.

 

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

7 oktober 2016